Artikel 1 – Definitiesz
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gwen Hoopman Architectural Design: het bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, plannen, begeleiden en adviseren op het gebied van interieurontwerp, inclusief ruimtelijke indeling, materiaalkeuze, kleuradvies, meubilair en accessoires. Hierna GH Arch. Design;
2. Wederpartij: de klant/opdrachtgever waarmee GH Arch. Design een Overeenkomst heeft gesloten;
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
4. Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen GH Arch. Design en Wederpartij tot het verlenen van Diensten / leveren van goederen door GH Arch. Design aan Wederpartij;
5. Partijen: Wederpartij en GH Arch. Design tezamen of ieder als individuele contractspartij;
6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, per post of per WhatsApp;
7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
8. Diensten: de door GH Arch. Design aangeboden Diensten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan interieurontwerp, ruimtelijke indeling, materiaalkeuze, kleuradvies, meubilair en accessoires, verlichtingsplannen en projectbegeleiding voor zowel Consumenten als bedrijven. Tevens verleent GH Arch. Design advies op het gebied van binnenhuisarchitectuur aan zowel particulieren als bedrijven;
9. Product(en): de door GH Arch. Design aangeboden Producten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden verstaan meubilair, verlichting, accessoires, vloerbedekking, raamdecoratie en andere interieurartikelen;

Artikel 2 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts) handelingen van GH Arch. Design en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen GH Arch. Design en Wederpartij.
2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk (en) Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien GH Arch. Design niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GH Arch. Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
7. GH Arch. Design streeft ernaar om met de uitgevoerde werkzaamheden het door de Wederpartij gewenste resultaat te bereiken. Hoewel er grote zorg en aandacht wordt besteed aan het realiseren van de verwachtingen van de Wederpartij, kan GH Arch. Design niet absoluut garanderen dat het gewenste resultaat in alle gevallen behaald wordt. De aanvaarde opdracht houdt een verbintenis in om ons best te doen (inspanningsverbintenis) om het gewenste resultaat te bereiken, maar geen garantie op het uiteindelijke resultaat
(resultaatsverbintenis).
8. GH Arch. Design is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden GH Arch. Design
niet.

Artikel 4 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3. GH Arch. Design behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien GH Arch. Design weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
4. In het geval de wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn het opschortingsrecht en het recht van verrekening uitgesloten.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
6. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
7. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Naam onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van het bestellen van Producten, gaat de Wederpartij akkoord met een directe uitvoering en ziet dus af van het herroepingsrecht.
2. Dit zal te allen tijde duidelijk, helder en tijdig gecommuniceerd worden door GH Arch. Design.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
In geval Wederpartij een Consument is:
1. De totale aansprakelijkheid van GH Arch. Design is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van GH Arch. Design uit te keren bedrag.
2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van GH Arch. Design voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GH Arch. Design.
In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:
3. GH Arch. Design is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GH Arch. Design.
4. Indien GH Arch. Design in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van GH Arch. Design beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van GH Arch. Design uitkeert.
6. Indien GH Arch. Design toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van GH Arch. Design aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
b) redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat GH Arch. Design op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
d) Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
7. GH Arch. Design geeft geen garanties met betrekking tot het resultaat van het advies dat zij verstrekt. De Wederpartij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van dit advies en GH Arch. Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
8. Wederpartij vrijwaart GH Arch. Design voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
9. Indien GH Arch. Design toch aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die het gevolg is van het verstrekken van advies, dan is de totale aansprakelijkheid van GH Arch. Design beperkt tot het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw) en zal de hoogte van de schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van GH Arch. Design uitkeert.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij GH Arch. Design meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen GH Arch. Design vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
11. GH Arch. Design is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
12. GH Arch. Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat GH Arch. Design is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien de Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 7 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van GH Arch. Design in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan GH Arch. Design kan worden toegerekend in geval van een van de wil van GH Arch. Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van GH Arch. Design kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de
Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan GH Arch. Design niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang GH Arch. Design niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. GH Arch. Design
is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als GH Arch. Design als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 8 – Garantie
1. GH Arch. Design staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijnen voor de Producten van GH Arch. Design zijn in beginsel 1 (één) jaar.
3. De garantie komt te vervallen:
a. Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van GH Arch. Design en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 – Honorarium/Prijzen
1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
2. GH Arch. Design behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding, zoals inkoopmaterialen. GH Arch. Design behoudt zich het recht voor om, drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren waarop GH Arch. Design in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan de Wederpartij door te berekenen. Dit gebeurt tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. GH Arch. Design heeft daarnaast het recht om de
bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. GH Arch. Design zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht GH Arch. Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige
Overeenkomsten.

Artikel 10 – Betaling en facturering
1. De betaling voor de Diensten van GH Arch. Design vindt plaats in overeenstemming met de drie opeenvolgende fasen van het werkproces, (waarbij elke fase afzonderlijk wordt gefactureerd en betaald.
2. Voor elke fase van het werkproces geldt het volgende betalingschema: 50% van het voor die fase verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de start van de betreffende fase te worden voldaan, en de resterende 50% van het voor die fase verschuldigde bedrag dient na afronding van de betreffende fase te worden voldaan.
3. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GH Arch. Design te melden.
5. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door GH Arch. Design gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is GH Arch. Design gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van GH Arch. Design op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens GH Arch. Design direct opeisbaar.
8. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan GH Arch. Design kenbaar heeft gemaakt.
2. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal GH Arch. Design zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van GH Arch. Design.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij GH Arch. Design tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan GH Arch. Design bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Klachten
1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen
2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij GH Arch. Design terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
2. De Wederpartij dient GH Arch. Design in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan GH Arch. Design is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 13 – Overdracht
1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door GH Arch. Design aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij GH Arch. Design:
a. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
b. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
c. en zolang Wederpartij de vorderingen van GH Arch. Design wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. GH Arch. Design zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan GH Arch. Design alle medewerking verlenen teneinde GH Arch. Design in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan GH Arch. Design of een door GH Arch. Design aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin GH Arch. Design de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Naam onderneming verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Naam onderneming. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
5. Indien Derden, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht GH Arch. Design zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15 – Meerwerk
1. Indien GH Arch. Design op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GH Arch. Design. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal GH Arch. Design Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door GH Arch. Design uitgevoerde Overeenkomst rusten bij GH Arch. Design, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
2. GH Arch. Design behoudt zich het recht voor om de naam en het logo van de Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie, mits hiervoor toestemming is verkregen van de Wederpartij.
3. De Wederpartij mag de verkregen informatie, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s, presentaties en andere materialen, niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van GH Arch. Design openbaar maken, verspreiden, kopiëren, reproduceren of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de Overeenkomst is gesloten, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
4. GH Arch. Design behoudt het intellectuele eigendom van alle ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s, presentaties en andere materialen die worden gemaakt en/of gebruikt tijdens het werkproces, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
5. Indien de Wederpartij ideeën, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s, presentaties of andere materialen aanlevert aan GH Arch. Design, garandeert de Wederpartij dat hij/zij het intellectuele eigendom hiervan bezit en dat deze materialen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Derden.
6. De Wederpartij erkent dat het intellectuele eigendom van de tekening(en) gedurende de ontwerpfase bij GH Arch. Design ligt. Na afloop van de ontwerpfase kan het intellectuele eigendom van de tekening(en) aan de Wederpartij worden overgedragen, mits de betaling voor de ontwerpfase volledig is voldaan.
7. GH Arch. Design heeft het recht om het eindresultaat van het werkproces te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot publicatie op haar website, social mediakanalen of portfolio, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
8. Bij inbreuk op het intellectuele eigendom van GH Arch. Design door de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die GH Arch. Design als gevolg daarvan lijdt, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en gederfde inkomsten.
9. De Wederpartij dient te allen tijde toestemming te verkrijgen van GH Arch. Design voordat het eindresultaat van het werkproces openbaar wordt gemaakt op de website, social mediakanalen of elders.
10. Indien de Wederpartij handelt in strijd met dit artikel, is de Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €10.000,- (zegge: tienduizend euro).

Artikel 17 – Geheimhouding
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van GH Arch. Design heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door GH Arch. Design is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van GH Arch. Design een direct opeisbare boete van €10.000,- (zegge: tienduizend euro) verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van GH Arch. Design, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Exclusiviteit
1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan GH Arch. Design het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
1. Op Overeenkomsten tussen GH Arch. Design en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en GH Arch. Design zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GH Arch. Design gevestigd is.

Artikel 20 – Survival
1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.